Akty notarialne

Oferta usług naszej kancelarii notarialnej w Łodzi obejmuje sporządzanie aktów notarialnych. Podobnie jak inne czynności notarialne podejmowane przez notariusza mają one charakter dokumentów urzędowych.

Poświadczenie podpisu

Notariusz w naszej kancelarii w Łodzi w ramach świadczonych przez nas usług notarialnych sporządza również poświadczenie podpisu. Podpis notarialnie poświadczony to oficjalny dokument podpisany przez notariusza stwierdzający autentyczność podpisu Klienta.

Poświadczenie kopii dokumentów

Jedną z najczęściej dokonywanych przez notariuszy czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem.

Notariusze J. Skoneczny i D.J. Kaszyński - Kancelaria Notarialna w Łodzi

W zakres obowiązków notariusza wchodzi m.in. sporządzanie aktów notarialnych i wyciągów dokumentów, poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności kopii dokumentów z oryginałami oraz inne czynności notarialne.

Jeśli poszukują Państwo informacji na temat dokumentów potrzebnych przy poszczególnych czynnościach notarialnych w naszej kancelarii, znajdują się one w zakładce „czynności notarialne„.

Natomiast w zakładce opłaty zamieściliśmy cennik świadczonych przez nas usług notarialnych.

Kancelaria notariuszy J. Skoneczny i D.J. Kaszyński z Łodzi zapewnia swoim Klientom pomoc w zakresie następujących czynności notarialnych:

 • sporządzamy akty notarialne, obejmujące: przeniesienie własności nieruchomości, umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, podziały spadku, zniesienia współwłasności,
 • poświadczamy własnoręczność podpisu na dokumentach,
 • poświadczamy kopie dokumentów za zgodność z oryginałem,
 • sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie oraz przedmałżeńskie,
 • podziały majątku wspólnego małżonków i byłych małżonków,
 • pełnomocnictwa,
 • testamenty,
 • umowy spółki,
 • protokoły ze zgromadzeń organów spółek,
 • poświadczenia dziedziczenia.

Oprócz tego, na życzenie klientów:

 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty oraz pieniądze w związku z przeprowadzaną czynnością notarialną, np.: w przypadku sprzedaży możemy przyjąć na prowadzony rachunek powierniczy kwotę ceny sprzedaży, aby przekazać ją po zawarciu umowy sprzedaży na rachunek sprzedawcy.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, z tego tytułu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego.

Do obowiązków notariusza należy sprawowanie pieczy  nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów zainteresowanych stron oraz innych osób, dla których przeprowadzane czynności mogą powodować skutki prawne. Obowiązkiem notariusza  jest również udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

W związku z różnymi sytuacjami, jakie mogą się w życiu zdarzyć, czynności notarialne mogą być dokonywane nie tylko w kancelarii notarialnej, ale też, jeśli zachodzi taka potrzeba lub konieczność albo przemawiają za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, w innym miejscu ustalonym z klientem.

Prosimy o zadawanie wszelkich pytań które pozwolą Państwu na przygotowanie się do podpisania aktu notarialnego.