Poświadczenie kopii dokumentów

Jedną z najczęściej dokonywanych przez notariuszy czynności notarialnych jest poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem. Notariusz stwierdza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Jeżeli okazany dokument zawiera cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia), notariusz stwierdza to w poświadczeniu.

Każde poświadczenie notarialne dokumentu powinno zawierać datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również godzinę dokonania czynności, oznaczenie kancelarii, podpis notariusza i jego pieczęć.