Klauzula informacyjna dla klienta kancelarii notarialnej (obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Na podstawie i w trybie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych za pomocą poczty elektronicznej, wysłanych poprzez formularze kontaktowe na stronie https://notariuszwlodzi.pl lub na którykolwiek z adresów e-mail umieszczonych na stronie https://notariuszwlodzi.pl, jest Kancelaria Notarialna Jakub Skoneczny, Dominik Jan Kaszyński – Notariusze S.c.  z siedzibą w Łodzi pod adresem: ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, PL.

  1. Notariusze: Jakub Skoneczny i Dominik Jan Kaszyński (administratorzy danych osobowych) otrzymali od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będą z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności notarialnych podejmowanych na Państwa życzenie. Będą ich również używać w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku).
  2. Działania Notariusza podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na niego obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO).
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2291 z późn. zm.).
  4. Notariusz przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, urzędom gmin, starostwom powiatowym, organom skarbowym i właściwym ministrom) w zakresie realizacji obowiązków prawnych.
  5. Notariusz ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 10 lat zgodnie z zasadami określonymi w ustawie – Prawo o notariacie.
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Notariusza w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności notarialnych. Odmowa przekazania tych informacji Notariuszowi uniemożliwia przeprowadzenie czynności notarialnych.
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania, aktualizowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli nie stoi to w sprzeczności z przepisami prawa, w szczególności ustawą – Prawo o notariacie.
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Notariusza, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: jakub.skoneczny@notariusze.lodz.pl lub dominik.kaszynski@notariusze.lodz.pl.
  9. Możecie Państwo, w zakresie przetwarzania danych osobowych, zwrócić się ze skargą do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.