Poświadczenie dziedziczenia

Czynność ta obejmuje spisanie przez notariusza protokołu dziedziczenia (osoby zainteresowane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych, składają w nim oświadczenia wiedzy w celu wywiedzenia swoich praw do spadku) oraz sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia. W praktyce, w celu sporządzenia tej czynności w kancelarii notarialnej są obecni wszyscy spadkobiercy, miedzy którymi nie ma sporu co do spadku ani co do wysokości przypadających im udziałów w spadku. W innym przypadku notarialne poświadczenie dziedziczenia nie może zostać sporządzone, a sprawę będzie musiał rozstrzygnąć sąd.

Poświadczenie dziedziczenia jest czynnością notarialną dokonywaną przez notariusza, stanowiącą stwierdzenie nabycia spadku.

U notariusza można uzyskać nieodpłatnie wszystkie informacje związane z uzyskaniem poświadczenia dziedziczenia np. dotyczące kosztów tej czynności i wymaganych dokumentów.

Więcej informacji o cenniku nabycia spadku u notariusza znajdą też Państwo w naszej zakładce Opłaty

Dokumenty i informacje:

  • Odpis aktu zgonu spadkodawcy, a jeżeli od daty otwarcia spadku nie upłynęło jeszcze sześć miesięcy – dwa takie odpisy,
  • Aktualne odpisy aktów stanu cywilnego osób wchodzących w krąg spadkobierców: aktów urodzenia, aktów małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego, aktu małżeństwa spadkodawcy, jeżeli pozostawił małżonka, aktów zgonu tych spadkobierców, którzy byli powołani do spadku w pierwszej kolejności, a nie dożyli otwarcia spadku,
  • Dowód osobisty zmarłego, ewentualnie zaświadczenie z urzędu miasta/gminy o numerze ewidencyjnym Pesel zmarłego,
  • Ostatnie miejsce zwykłego pobytu zmarłego,
  • Wybrane dokumenty świadczące o tym, że spadkodawca mieszkał w Polsce przed śmiercią i tu prowadził swoje gospodarstwo domowe, np. rachunki za media, decyzje administracyjne (np. z ZUS-u), świadectwa pracy itp.
  • Pozostałe najważniejsze informacje: czy spadkodawca prowadził przedsiębiorstwo objęte zarządem sukcesyjnym; czy spadkodawca sporządzał jakiekolwiek testamenty, czy spadkobiercy składali już oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku oraz czy zawierali za życia ze spadkodawcą umowę o zrzeczeniu się dziedziczenia;