Notariusz dokonuje między innymi następujących czynności:

  1. sporządza akty notarialne, obejmujące w szczególności przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczych własnościowych praw do lokali w drodze umów sprzedaży, darowizny, zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności, umowy majątkowe, czyli intercyzy, podziały majątku wspólnego małżonków i byłych małżonków, oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty sum pieniężnych czy wydania nieruchomości lub lokali, pełnomocnictwa, testamenty, umowy spółki, protokoły ze zgromadzeń organów spółek,
  2. poświadcza własnoręczność podpisu na dokumentach,
  3. poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem,
  4. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
  5. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi z dokumentów notarialnych,
  6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, jak również pieniądze w związku z dokonywaną w jego kancelarii usługą notarialną, np. przy sprzedaży może przyjąć na prowadzony rachunek powierniczy kwotę odpowiadającą cenie sprzedaży i przekazać ją po zawarciu umowy sprzedaży na rachunek sprzedawcy.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.
Dokonywane są one w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego. Czynności notarialne dokonywane są w kancelarii notarialnej a w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
Podczas świadczenia usług notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Chcesz umówić się na wizytę u notariusza? Nie wiesz jakie dokumenty musisz przygotować? Masz inne nurtujące Cię pytania? Napisz je w poniższym formularzu. Odpowiemy w możliwie najkrótszym terminie.

Możesz również do nas zadzwonić.